حاضرین در سایت

ما 5 مهمان آنلاین داریم

امروز

 
شنبه
1397
آذر
24
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir
 

سرنوشتمان مشاهده در قالب PDF چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 
اشعار جواد شیرمحمدی - شاهد و مشهود

 

 

 

در اَزَل خالق بکرد آدم ، خلق

زآن سبب کو را شناسند اين خلقبر ملائک سجده را فرمان براند

چونکه روح از خود ، بر آن آدم دماندگفت مَلک کاين خلق را مشرک شوند

يا که در کفر، اکثراً مفسد شوندگفت خدا ، من چيزِ ديگر دانم

زآن شما را من نياموزاندمکرد نافرمانيش ابليس ، کو

از گِل است و من ز ِ آتش ، به اَزوکرد خلعش از مقام او را خدا

کآن مقام را نیست از نِخوت نماخواست مُهلت ، بَهر گُمره کردنش

داد معيَّن وقت ، امّا بَعدنشهرکه از خلق در پي اش راه گُم نمود

با شياطين وارد آتش نمودکرد آدم را به عالَم بی حجاب

از اَلم يا مَعرفت صاف همچو آبگفت خور تو هر چه خواهی، جُز زِ آن

مي نبايد خورد ، اِلا ضالمانآه ، از نفس و تمنّای نُفوس

بر نبودِ مِهر ، در وقت کسوفچونکه کرد ، آن را که بايد می نکرد

از مقامش خلع بايندش بکردليک مهلت را دِگر بارش بداد

شکر اين نعمت بِبايندَش گذارداين دگر بارَش به آن حالت نيست

بی حجاب از محنتُ ماتم ، نيستچونکه در آن عالمش ، فهمی نکرد

در به بد جايش ببايندش بِکردتا هر آنکس دل به غير از او رود

بر فنايش مهلتی واجب رودگر کزين جايش به غير از او نخواست

در بهشت کردن ، دگر بارَش رواستدان که ما اينک به حال مهلتيم

زآن سبب در غربت و در محنتيمپس نکن هرگز نظر ، اِلا به او

تا رود مَنزل دگر بار ، پيشِ او

 

 

 

نظرات

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است ! شما اولین نفر باشید

نظرشما؟
 
 
 
 
 
 
 
JoomlArt.ir JoomlArt.ir JoomlArt.ir